Zaloguj się
login 
hasło 

Zapomniałem hasła | Aktywuj

Regulamin serwisu eSnajper.pl

§ 1

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez użytkowników z usług świadczonych przez spółkę Mediacom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jeziorowej 27, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000198389 (usługodawcę) za pośrednictwem (serwisu) internetowego http://www.esnajper.pl.

§ 2

1. Usługodawca świadczy w serwisie usługi pozwalające na nadzór nad własnymi aukcjami użytkownika w internetowych serwisach aukcyjnych.
2. Szczegółowy zakres świadczonych usług oraz sposób zarządzania usługami określony jest instrukcjami w odpowiednich partiach serwisu.

§ 3

1.  Użytkownikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej.
2. Użytkownikami mogą być tylko pełnoletnie osoby fizyczne.
3. Jedna osoba może mieć wyłącznie jedno konto użytkownika. Jedno konto może być obsługiwane wyłącznie przez jedną osobę.
4. Warunkiem korzystania z usług przez użytkownika jest prawidłowa rejestracja w systemie. Rejestracja przebiega wyłącznie online. Podczas rejestracji zakładane jest konto użytkownika, login oraz hasło, a także inne dane określone procedurą rejestracji.
5. Rejestracja w systemie jest bezpłatna. Za korzystanie z usług świadczonych w serwisie usługodawca może pobierać opłaty określone cennikiem.
6. Ustalone przez użytkownika hasło jest tajne i nie powinno być ujawnianie innym osobom
7. Użytkownik nie może udostępniać danych umożliwiających zalogowanie się do jego konta osobie trzeciej.
8.  Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu. W przypadku stwierdzenia przez usługodawcę, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, usługodawca może zablokować konto takiego Użytkownika oraz zażądać naprawienia wyrządzonej w ten sposób szkody.

§ 4

1. Przez rejestrację w serwisie użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie swoich danych osobowych przez usługodawcę w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usług.
2. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe użytkownika:
  1) imię i nazwisko lub oznaczenie przedsiębiorstwa,
  2) adres zameldowania na pobyt stały,
  3) adres korespondencyjny jeśli jest inny niż adres zamieszkania,
  4) numer NIP,
  5) adresy elektroniczne użytkownika,
  6) numer telefonu użytkownika,
  7) dane użytkownika umożliwiające zalogowanie się w serwisach aukcyjnych niezbędne do wykonania usługi.
3. Usługodawca nie będzie udostępniał danych użytkownika osobom trzecim z wyjątkiem organów państwowych w sposób i w sytuacjach określonych odrębnymi przepisami.
4. Usługodawca przetwarza dane osobowe użytkownika przy wykorzystaniu środków technicznych zapewniających ich prawidłowe zabezpieczenie.
5. Odpowiedzialność za prawidłowość podanych danych ponosi wyłącznie użytkownik.

§ 5

1. Użytkownik może wnosić opłaty za świadczone w serwisie usługi:
  1) przelewem na podany rachunek bankowy usługodawcy,
  2) kartą kredytową,
  3) poprzez SMS Premium o podwyższonej płatności
2. Usługodawca na żądanie użytkownika wystawi fakturę tytułem zapłaconej ceny.
3. Faktury VAT są wystawiane w formie dokumentu elektronicznego i nie zawierają podpisu wystawcy oraz podpisu odbiorcy.
4. Szczegółowe zasady płatności określa odrębny regulamin poszczególnych usług.

5. Abonamenty niewykorzystane w okresie 12 miesięcy tracą wazność.

§ 6

1. Poprzez pierwsze zalogowanie się w systemie po rejestracji użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie w jego komputerze niewielkich plików tekstowych zwanych ciasteczkami (cookies) służących identyfikacji użytkownika oraz prawidłowemu wykonaniu zamówionej usługi.
2. Dane zgromadzone w ciasteczkach nie gromadzą żadnych danych osobowych użytkownika, nie pobierają żadnych danych o użytkowniku z innych komputera i są przeznaczone wyłącznie do użycia przez usługodawcę. W szczególności usługodawca nie udostępnia tych danych osobom trzecim w żadnej postaci.
3. Ciasteczka nie zmieniaj ą konfiguracji komputera, nie mają wpływu na sposób korzystania z innych usług świadczonych w sieci internet.
4. Użytkownik może w każdym momencie usunąć ciasteczka ze swojego komputera bez utraty dalszej możliwości korzystania z usług świadczonych przez usługodawcę, przy czym w celu ponownego korzystania z usług serwisu może być konieczne ponowne zamieszczenie ciasteczek w komputerze użytkownika.
5. Usługodawca nie korzysta z ciasteczek umieszczonych w komputerze użytkownika przez osoby trzecie.

§ 7

1. Usługodawca komunikuje się z użytkownikiem poprzez podany adres email. W szczególnych przypadkach usługodawca może komunikować się w inny sposób (telefonicznie, korespondencyjnie).
2. Wysłanie przez usługodawcę wiadomości na podany przez użytkownika adres email oznacza złożenie skutecznego oświadczenia woli.
3. Obowiązkiem użytkownika jest dbać o prawidłowość danych podanych w serwisie, w tym adresu email.

§ 8

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe bądź niemajątkowe poniesione przez użytkownika wskutek korzystania z usług świadczonych w serwisie, chyba że zostały wyrządzone umyślnie przez usługodawcę lub niniejszy regulamin stanowi odmiennie.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek użycia oryginalnego hasła użytkownika.
3. Usługodawca nie jest stroną umowy zawartej pomiędzy użytkownikiem a osobą trzecią, sprzedającą rzeczy za pośrednictwem serwisów objętych usługami świadczonymi w niniejszym serwisie. W szczególności usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykonania umowy zawartej w serwisie trzecim.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób działania serwisów będących przedmiotem świadczonej usługi.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak osiągnięcia zamierzonego efektu handlowego przez użytkownika.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia praw osób trzecich przez użytkownika.

§ 9

1. Usługodawca może usunąć z serwisu konto użytkownika, jeśli:
 1) postępuje w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem w sposób rażący,
 2) narusza prawa innych użytkowników serwisu bądź prawa osób trzecich,
 3) korzysta z usług świadczonych w serwisie w sposób niezgodny z prawem, w szczególności w celu nabycia towarów bądź usług nie mogących być przedmiotem prawnie skutecznej umowy,
 4) nie pokrywa wysokości zadłużenia pomimo wezwań,
 5) udostępnia konto osobie trzeciej, w szczególności w celu korzystania z usług świadczonych w serwisie,
 6) w przypadku określonym w par. 3 ust. 8 regulaminu.
2. Użytkownik może w każdym momencie usunąć własne konto w serwisie, pod warunkiem pokrycia wszelkich opłat należnych z tytułu świadczonych usług.
3. Po usunięciu konta użytkownika usługodawca zaprzestaje przetwarzania zgromadzonych danych osobowych użytkownika.

§ 10

1. Użytkownik może zgłosić reklamację z tytułu sposobu świadczenia usług przez usługodawcę.
2. Reklamacja może być zgłoszona wy łącznie drogą elektroniczną na adres email podany w zakładce Kontakt i powinna zawierać:
 1) imię i nazwisko użytkownika, jego login,
 2) datę zdarzenia będącego podstawą reklamacji,
 3) krótki opis reklamacji wraz z uzasadnieniem.
 3. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 30 dni od dnia wpłynięcia emaila, o którym mowa w ust. 2 i udziela odpowiedzi poprzez wiadomość elektroniczną wysłaną na adres email użytkownika. Nieudzielenie reklamacji w terminie 30 dni oznacza uznanie reklamacji.
4. W przypadku uznania reklamacji usługodawca, po wyjaśnieniu sprawy, stosownie do okoliczności, przywraca stan prawidłowy. W przypadku uznania, iż opłata poniesiona przez użytkownika jest nienależna, usługodawca zwraca opłatę w podwójnej wysokości. Zwrot następuje wyłącznie w postaci pomniejszenia salda na koncie użytkownika.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatności poprzez SMS o podwyższonej płatności. Reklamacje z tego tytułu należy zgłaszać do odpowiedniego operatora telefonicznego.

§ 11

1. Usługodawca zastrzega prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. O zmianie organizator powiadomi użytkowników serwisu w sposób przyjęty w serwisie.
2. Odmowa wyrażenia zgody na korzystanie z usług w sposób określony regulaminem może skutkować zawieszeniem lub trwałym usunięciem konta.

§ 12

Przez rejestrację w serwisie Uczestnik akceptuje warunki określone regulaminem.